Eseménynaptár

«
2021 Október
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

'Őszikék' Gondozási központ

 
 
 
 
 
 
 

Válasszon minket új otthonaként nyugdíjas éveinek eltöltésére!
Idős napjait töltse kényelemben, biztonságban, az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ által működtetett, Idősek Otthonában, 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.                  Telefon: 74/486-222 Vezető: Gyén Nóra
Szolgáltatásaink:
Az intézmény teljes körű ellátást nyújt, amelynek értelmében biztosítja:
•    a napi huszonnégy órás szolgálatot,
•    a lakhatást, valamint a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, világítást,
•    a napi legalább háromszori étkeztetést, melyből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosítunk,
•    orvosi javaslatra, az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőségeket (pl. diétás étkezés), amennyiben azt az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja,
•    állandó orvosi felügyeletet,
•    egészségügyi ellátást, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást,
•    személyre szabott bánásmódot,
•    szabadidő kulturált eltöltését.
Térítési díj: 63.900 Ft/hónap
Tegyen Ön is így! Miért fosztaná meg magát ettől a páratlan megoldástól?  Simontornya Város területén bejelentett lakcímmel rendelkező nyugdíjas emberek jelentkezését várjuk!
 


Alapító okirat

Az intézmény megnevezése: Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központja

 

Rövidített neve: "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ

Székhelye: 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
Adatvédelmi tisztviselői feladatok: Maxentrop Kft. 

Telephelyei:

-        "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 7081 Simontornya, Vár tér 5.

Szolgáltatási helyek:

-         7061 Belecska, Fő utca 22. házi szociális gondozás

-         7082 Kisszékely, Szabadság utca 409. házi szociális gondozás

-         7085 Nagyszékely, Táncsics utca 11. házi szociális gondozás

-         7083 Tolnanémedi, Fő utca 29. házi szociális gondozás

-         7084 Pincehely, Kossuth Lajos utca 81. gyermekjóléti szolgáltatás.

 

Az alapító / fenntartó / neve: Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás.

 

Az alapító / fenntartó / székhelye: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

 

Az intézmény típusa: szociális alapszolgáltatási központ.

 

Az intézmény működési területe:

 

Családsegítés:

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi,

-         Simontornya

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi,

-         Pincehely,

-         Ozora

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Álláskeresési szolgáltatás:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Étkeztetés:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Házi segítség nyújtás:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi

Önkormányzatok közigazgatási területén.

Támogató szolgáltatás:

-         Simontornya,

-         Belecska,

-         Kisszékely,

-         Nagyszékely,

-         Tolnanémedi

Önkormányzatok közigazgatási területén.

 

Felügyeleti szerve: Simontornya és térsége személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenntartó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

 

Az intézmény jogállása:

    A gazdálkodás megszervezésének módja szerint:

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek gazdálkodási-pénzügyi feladatait Simontornya Város Polgármesteri Hivatala / 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. / látja el.

    A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében:

részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

    Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.

 

Az intézmény vezetőjének

-         kinevezője: a vezetői megbízást a közös fenntartással kapcsolatos feladatokat ellátó Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete, határozott, 5 éves időtartamra, az intézmény vezető megbízása, a megbízás visszavonása és az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a társult Önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes véleményének kikérésével

-         beosztása: magasabb vezető

-         megnevezése: intézményvezető.

 

Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető.

 

Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Az intézmény tevékenységi köre:

-         étkeztetés                                                           853 255

-         házi segítségnyújtás                                           853 233

-         családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás       853 244

-         helyettes szülői hálózat                                      853 181

-         nappali ellátás / idősek klubja /                          853 266

-         tartós bentlakásos intézmény / idősek otthona / 853 170

-         egyéb szociális szolgáltatás: szociális információs szolgáltatás, adósságkezelési tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, támogató szolgálat, közösségi ellátás 853 288.

 

Az intézmény feladatellátását szolgáló, használatra átadott vagyon, rendelkezésre bocsátott ingatlan, helyiség:

-         Simontornya, Vár tér 3-4.

-         Simontornya, Vár tér 5.

-         Belecska, Fő utca 22.

-         Kisszékely, Szabadság utca 409.

-         Nagyszékely, Táncsics utca 11.

-         Tolnanémedi, Fő utca 29.

-         Pincehely, Kossuth utca 81.

 

A használatra átadott vagyon, ingatlan, helyiség felett rendelkezésre jogosult: a székhely, telephely tekintetében illetékes társult Önkormányzat Képviselő-testülete.

 

Simontornya, 2007. április 18.

 

2. Alapfeladatok

Nappali ellátás

Feladat célja: a saját otthonukban élő, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. szociális, mentális, egészségi állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat szervez.

Ellátottak köre:

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Felvehető az a 18. életévét betöltött személy is akinek egészségi állapota indokolja.

Alapfeladat ellátás tartalma, módja:

Az idősek klubja  az év minden munkanapján biztosítja az ellátást . Napi kétszeri étkezést biztosítunk. Az orvos heti egy alkalommal  négy órában látogatja a gondozottakat.

Az intézmény alaptevékenysége a pontban megjelölt személyek fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, célszerű és hasznos tevékenység megszervezése, szociális ügyek intézése, érdekvédelem.

 

Részletezve:

Étkeztetés keretében azoknak a szociális helyzetük, koruk vagy egészségi állapotuk miatt rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére átmenetileg vagy tartósan nem képesek biztosítani.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek figyelembevételével az alábbiak szerint biztosítjuk:

    a kiszolgálás helyén történő elfogyasztással,

    a kiszolgálás helyéről történő egyéni elszállítással,

    gépkocsival történő lakásra szállítással.

Az étkeztetés az év minden munkanapján biztosítja az intézmény.

A házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A házi segítségnyújtás megszervezését a Szociális szolgáltató központ látja el. Feladatellátás egy gondozási körzetben történik, melyben a gondozás gyakorisága az ellátottak igényeitől és állapotától függ.

Cél: a jogosult önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében.
Családsegítés

Az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése; a felmerülő krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése.

Jogszabályban meghatározott feladatai körében szervezi

a)      az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját;

b)      szociális információs és

c)      adósságkezelési szolgáltatást nyújt.

Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, amely keretében elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, szociális központ, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

 
Gyermekjóléti szolgáltatás

Célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez; a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családba való visszahelyezésének elősegítéséhez.

Az ellátási területen a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a Gyermekjóléti szolgálat együttműködik társszervezetekkel, hatósággal, civil szervezetekkel, önkéntes segítőkkel.

Működteti az észlelő-jelzőrendszert, szervezi és koordinálja a helyettes szülői szolgáltatást – mint átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatást.

A helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a családban élő gyermek gondozását-nevelését saját háztartásában biztosítsa, amennyiben a vér szerinti szülő, illetve törvényes képviselő ebben ideiglenesen akadályozva van egészségügyi vagy egyéb okból.

Igénybevétele önkéntes, a szülő illetve törvényes képviselő kérelmére indul, amelynek módja a helyi és a társult települések gyermekvédelmi rendeleteiben részletesen kidolgozott, valamint a Helyettes szülői hálózat szakmai programja tartalmazza. A helyettes szülő munkáját helyettes szülői tanácsadó segíti.

Alap- és speciális gyermekjóléti szolgáltatást nyújt képzett szakemberek alkalmazásával és elérhetőségének biztosításával. Szakterületek koordinálásával, speciális eszközök - mediáció, videotréning- alkalmazásával, helyben nem elérhető szolgáltatások közvetítésével.

 

Szakosított ellátás keretében tartós bentlakást nyújtó intézmény keretében:

 
Idősek Otthona (engedélyezett létszám: 22 fő)

Feladata, célja:  Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról valamint lakhatóságáról gondoskodik.

Ellátottak köre:  Elsősorban azon nyugdíjkorhatárt elért személyek, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, pszichiátriai és/vagy szenvedélybetegségben nem szenvednek, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. Felvehetők az idősek otthonába azok a 18. életévüket betöltött személyek is, akik betegségük miatt önmaguk ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

Alaptevékenysége, tevékenységi köre: Az intézmény alaptevékenysége fizikai, mentális gondozás, célszerű és hasznos tevékenység megszervezése, szociális ügyek intézése, érdekvédelem. Az Intézmény biztosítja a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezetet és elhelyezést 3 db kétágyas, 4 db háromágyas, 1 db négyágyas lakószobában.

Biztosítjuk a napi háromszori étkezést, szükség esetén diétát, az ebédet az iskola napközijéből, a reggelit és a vacsorát helyben készítjük.

 Az Intézmény gondoskodik a lakók mentálhigiénés ellátásáról és fizikai, szellemi, kulturális foglalkoztatásáról.

Mentálhigiénés ellátás keretein belül végezzük a lakók személyre szabott egyéni bánásmódját, szükség szerint a foglalkoztatást, családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását.

A gondozottak letéti pénzkezelését az érvényben lévő szabályok szerint végezzük.

Pszichés és szociális szükségletek felmérését, pszichés támogatást (szorongás, félelem oldása) kapcsolatok kialakítását, feltétel nélküli elfogadást, törődést, tiszteletet.

Hitélet gyakorlása, feltételeinek megteremtése, a haldoklók szeretetteljes ellátása és kísérése.

 

Az Intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő.
A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével terjeszti elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van, arról a gyámhatóság dönt.

A személyes gondoskodás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjéhez kell benyújtani. Az Intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi.

 

Heti 4 órában a bentlakókkal szakképzett gyógymasszőr foglalkozik, emellett a mentálhigiénés munkatársunk rendszeres heti tornával mozgatja meg ellátottainkat.


Elérhetőségeink:

Simontornya, Vár tér 3-4. Tel.: 74/486-222,

Vár tér 5.    Tel/fax: 74/ 486-447.

email: oszikek_vezeto@gmail.hu

 

 

Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ szakmai egységeiben dolgozó munkatársak mindegyike számára etikai jogszabályként működnek a Szociális Munkások Etikai Kódexében foglalt irányelvek. A dolgozó mindenkor a szakma szabályai szerint, a legfrissebb jogszabályi változások ismeretével köteles végezni munkáját és tiszteletben tartani az intézményi szabályzatokban foglaltakat. Ennek figyelemmel kísérése és ellenőrzése az intézményvezető feladata.

 

Neosoft