Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Családsegítő központ

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatás célja

    1.    Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról állapítja meg és szabályozza a Családsegítő Szolgálat céljait és feladatait.

Ennek értelmében a családsegítő szolgáltatás célja a települési önkormányzat működési területén élő szociális és metálhigiéniás problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, valamint a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése.

    2.    Az 1997. évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról foglalta írásba a gyermekvédelem alapjait.

Ennek értelmében:

 • A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megszüntetéséhez.

 • A helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a családban élő gyermek gondozását-nevelését saját háztartásban biztosítsa, amennyiben a vérszerinti szülő, ill. törvényes képviselő ebben ideiglenesen akadályoztatva van: egészségügyi, vagy egyéb okból.

3.    A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivéve, ha a gyermek érdeke és jogai védelmében a jogszabály másként rendelkezik.

4.    A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a már kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik társszervezetekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, önkéntes segítőkkel, valamint működteti az észlelő és jelzőrendszert, szervezi és koordinálja a helyettes szülői szolgáltatást.

A szolgáltatás céljaihoz kapcsolódó feladatok:

    1.    Családsegítés keretében:

 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a család és az egyén életében jelentkező problémák okait, és jelzi azokat az illetékes hatóság ill. szolgáltatást nyújtó szerv felé.

 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, melynek keretében elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.

 • Tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátások igénybevételének módjairól.

 • Segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyeinek vitelében.

2.    Gyermekjóléti szolgáltatás keretében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • A gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás segítése.

 • Preventív jellegű tanácsok, illetve az ezekhez való hozzájutás megszervezése, (jogi, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, szolgáltatás)

 • Szabadidős programok szervezése, koordinálása.

 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsadás.

 • Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése.

 • Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, gyermekelhelyezés, és kapcsolattartás eseteiben.

 • Utógondozás biztosítása a gyermek családba történő visszaillesztésének elősegítésére.

 • Helyettes szülői szolgáltatás biztosítása a gyermek(ek) családban maradásának érdekében.

Feladatellátás szakmai tartalma

Biztosított szolgáltatások

Családsegítő szolgáltatások:

 • Általános szolgáltatások:

            1.    Megelőzés:

                        -    Monitoring rendszer a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kisérésére

                        -    Veszélyeztetettséget és krízist jelző rendszer működtetése és koordinálása

            2.    Egyének és családok életvezetési képességek megőrzése:

                        -    Tájékoztatást ad ellátási formákról, hozzájutás módjáról.

                        -    Tanácsadás

                        -    Segítségnyújtás ügyintézésben.

                        -    Intézkedik panaszok orvoslása ügyében.

                        -    Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, konfliktus megoldását.

                        -    Ellátja együttműködési kötelezettségéből adódó feladatait.

 • Egyéb általános segítő szolgáltatás:

            1.    Ösztönzi és segíti az önszerveződő civil kezdeményezéseket

            2.    Kezdeményezi az önkormányzatnál kötelezőnek nem minősülő ellátási formák bevezetését

                    -    Szolgáltatások helyben történő bevezetésének kezdeményezése

                    -    Egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek törvényben meghatározott ellátásának

                        kezdeményezése

 • Speciális szolgáltatások:

        1.    Adósságkezelési szolgáltatás

         2.    Pszichiátriai betegek és családtagjaik kommunikációjának segítése a visszaillesztésre és a    mindennapi életből adódó konfliktusok megoldására (országos modellprogram)

        3.    Közösségi szociális munka: családi programok és kirándulások szervezése

        4.    Konfliktuskezelő családi meditációs szolgáltatás

 

Gyermekjóléti Szolgálat:

1.    Gyermekjóléti alapellátás, gyermekjóléti szolgáltatás:

 • Pszichológiai tanácsadás

 • Jogi tanácsadás

 • Drogprevenciós felvilágosító szolgáltatás/intézményi szolgáltatás

 • Családon belüli erőszak témában rendszeres kerekasztal működtetése

 • Szabadidős programok szervezése, koordinálása

 • Rendszeres észlelő és jelzőrendszer működtetése

2.    Alapellátás keretein belüli speciális szolgáltatás:

 • Videotréning a szülő-gyermek kapcsolat javítására, erősítésére, amennyiben a kapcsolatok zavara a kommunikációs hiányosságokból ered.

 

 • Kapcsolattartási meditáció, konfliktuskezelő segítő szolgáltatás szülő-gyermek kapcsolattartást egyeztető-szabályozó szolgáltatás

 • Készenléti ügyelet a hétvégi krízis esetekre.

 • Szülő-gyermek kapcsolattartáshoz helyszín és szükség szerint felügyelet biztosítása.

3.    Gyermek átmeneti gondozása:

 • Helyette szülői szolgáltatás biztosítása

 • Kríziselhelyezés a Nagyszékely Alapítvánnyal történő megállapodás tartalma szerint.

Szolgáltatás igénybevételének módja, tevékenység szakmai tartalma

 1. helyettes szülői hálózat

 2. meditáció/közvetítés

 3. videotréning

 4. kríziselhelyezés

 

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme

Ügyfelek joga, érdekképviselet:

Az ügyfél panaszjogával élhet az intézmény vezetőjénél:

 • az ellátást érintő kifogásaival

 • gyermeki jogok sérelme esetén

 • az intézmény dolgozói kötelességszegése esetén

Ha vizsgálat eredményével nem ért egyet, panaszjoggal fordulhat:

 • Simontornya Város Jegyzőjéhez

 • Megyei Gyámhivatalhoz

 • Gyermekjogi képviselőhöz


 


Neosoft