Eseménynaptár

«
2024 Május
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Szociális

Szociális támogatások, segélyek

 Amennyiben csak a letölthető dokumentumokat keresi kattintson ide!

ugrás a segélyekhez

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A rendelet célja

 

1.§         E rendelet célja, hogy a Simontornya város közigazgatási területén élő egyének és családok szociális bizottságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatások keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait az önkormányzat anyagi teljesítő képességére figyelemmel.

 

A rendelet hatálya

 

2.§  (1)   A rendelet hatálya kiterjed Simontornya város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6.§-ában meghatározott személyekre.

 

(2)   A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

 

A rendeletben szabályozott ellátási formák és az eljáró hatóságok

 

3.§  (1)   Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési támogatást biztosít az e rendeletben meghatározottak szerint.

 

(2)  Települési támogatások keretében igényelhető támogatások ellátások:

a)  Lakhatási támogatás

b)  Ápolási támogatás

c) Gyógyszertámogatás

d) Rendkívüli települési támogatás

 

(3)   A települési támogatás természetben is és pénzbeli formában is nyújtható,  az eljáró hatóság döntése alapján.

 

(4)   A (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti ellátások havi rendszerességgel nyújtott ellátások (a továbbiakban együtt: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés d) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.

 

(5)   E rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb kettő, az Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátási formában részesülhet.

 

(6)   A rendszeres ellátások havi együttes összege személyenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

(7)   Nem állapítható meg települési támogatás – a rendkívüli települési támogatás kivételével – olyan személy részére, akinek, vagy vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé egy évet meghaladó lejárt határidejű adóhátraléka, vagy lakbérhátraléka áll fenn. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott.

(8)   A képviselő-testület a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreiből

          a) a rendkívüli települési támogatás megállapítását az Egészségügyi, Szociális és   

              Sport Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság),

          b) a köztemetés megállapítását a polgármesterre,

          c) – a lakhatási támogatás,

              - az ápolási támogatás,

              - a gyógyszertámogatás megállapítását a jegyzőre ruházza át

          (a továbbiakban együtt: szociális önkormányzati hatóság).

 

(9)   A Szt. 4.§ (2) bekezdése szerinti hajléktalan személyek – a rendkívüli támogatás kivételével – nem jogosultak az e rendeletben szabályozott ellátásokra.

 

Általános eljárási rendelkezések

 

4.§  (1)   Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása, – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – kérelemre történik, melyet az e célra rendszeresített, az egyes ellátásoknál külön megjelölt, e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon felsorolt – az egyes ellátásokra való jogosultság megállapításához szükséges – mellékleteket.

 

(2)   A kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – postai úton a Polgármesteri Hivatal postacímére címezve vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

 

(3)   Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthetőek az önkormányzat honlapjáról.

(www.simontornya.hu)

 

(4)   A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

 

(5)   Rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság időtartamának lejárata előtt egy hónappal lehet benyújtani, mely esetben az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

 

(6)   A települési támogatás hivatalból is megállapítható, különösen nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.

 

(7)   A kérelemben foglaltak ellenőrzése céljából az eljáró hatóság ügyintézője környezettanulmányt végezhet, valamint a gyermeket nevelő családoknál e célra a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, és a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslata, környezettanulmánya is felhasználható.

 (8)  Az önkormányzati szociális hatóság – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására kötelezheti a jogosultat.

 

(9)   A rendszeres ellátások utólag minden hónap 5-éig, az eseti ellátásokat a megállapítást követő 15 napon belül kell folyósítani.

 

(10) A pénzbeli ellátások folyósítása általában postai úton, vagy – külön kérésre, a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult, vagy törvényes képviselője részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet. A (6) bekezdés szerinti esetben, a Bizottság döntése alapján a segélyt a kezdeményező képviselője is átveheti, aki az ellátás jogosult részére történt átadását vagy a jogosult érdekében történt felhasználását, 30 napon belül átvételi elismervénnyel, vagy számlával köteles igazolni.

 

(11) A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a)  a jogosultság  feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró körülmény következett be,

b)  a jogosult azt kéri,

c)  a jogosult meghalt,

d) az e rendeletben meghatározott egyéb okból.

 

(12) A (11) bekezdés szerinti megszűntetés időpontja a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

 

(13) A jogosult által lakott lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátásra való jogosultságot – a (11) bekezdés szerinti eseten kívül – meg kell szüntetni abban az esetben is, ha a jogosult a támogatással érintett lakásból elköltözött.

 

(14) A Szt.-ben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szűntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell:

a)  a pénzbeli ellátás visszafizetésére,

b)  természetben nyújtott ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére.

 

(15) Ha a rendszeres ellátásra való jogosultság a (14) bekezdés alapján szűnt meg, a jogosult a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem jogosult a megszűntetettel azonos típusú rendszeres ellátásra.

 

(16) A lakáshoz kapcsolódó rendszeres ellátások vonatkozásában a (15) bekezdés szerinti korlátozás kiterjed a lakásban élő valamennyi személyre.

 

(17) Ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a Képviselő-testület méltányosságából:

a)  elengedheti,

b)  csökkentheti,

c)  részletfizetést engedélyezhet.

Lakhatási támogatás

Ápolási támogatás

Gyógyszertámogatás

Rendkívüli települési támogatás

Kérelem és nyilatkozat a Fiatal Házasok Első Lakáshoz Jutásának Önkormányzati Támogatásához

Köztemetés

 


Neosoft