Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

SIMONTORNYA VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJA
7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.
74/586-921, fax: 74/586-922
e-mail: simontornya@t-online.hu


1/2014.(II.4.) HVI határozat
iktatószám: 574-2/2014.                                                  Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása


H A T Á R O Z A T

Simontornya Város közigazgatási területén a 2014-2019-es választási ciklusra egyéni listás választási rendszerben
6 fő települési képviselő kerül megválasztásra a város képviselő-testületébe.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
 
E határozat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal épületének (Városháza, Szent I. kir. u. 1.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.simontornya.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 na-pon belül, azaz legkésőbb 2014. február 7. napján 1600 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogsza-bálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.I n d o k o l á s

A Ve. 306. §-a értelmében „a Helyi Választási Iroda, illetve a Területi Választási Iroda vezetője az általános választás évében, február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-kormányzati képviselők és polgármesterek általános választása  évének január 1-jei lakosság-száma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rend-szerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a.)    100 lakosig            2 fő
b.)    1.000 lakosig         4 fő
c.)    5.000 lakosig         6 fő
d.)    10.000 lakosig       8 fő

Tekintettel arra, hogy Simontornya város 2014. január 1-jei lakosságszáma 4.139 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.
A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-ában, 208. § - 210. §-aiban, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ában, 4. § c) pontjában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Simontornya, 2014. február 4.

Bárdos László
HVI vezető
címzetes főjegyző
                                                                        


 
 
Simontornya Város
Helyi Választási Irodája
7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Tel.: 74/586-929, fax: 74/586-922
email: simontornya@t-online.hu

2/2013.(VI.25.) HVI határozat
iktatószám: 1904-2/2013
Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának maghatározása
 
H A T Á R O Z A T

Simontornya Város közigazgatási területén a 2014-2019-es választási ciklusra egyéni listás választási rendszerben

6 fő települési képviselő
kerül megválasztásra a város képviselő-testületébe.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.


E határozat a Simontornyai Polgármesteri Hivatal épületének (Városháza, Szent I. kir. u. 1.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.simontornya.hu) kerül közzété-telre.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 na-pon belül, azaz legkésőbb 2013. június 28. napján 1600 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogsza-bálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lak-címétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azono-sítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
 
I n d o k o l á s

A Ve. 306. §-a értelmében „a Helyi Választási Iroda, illetve a Területi Választási Iroda veze-tője az általános választást megelőző évben, június 30-ig határozatban állapítja meg a képvi-selő-testület, illetve a közgyűlés soron következő általános választáson megválasztandó tagja-inak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-kormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év január 1-jei la-kosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rend-szerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a.)    100 lakosig            2 fő
b.)    1.000 lakosig         4 fő
c.)    5.000 lakosig         6 fő
d.)    10.000 lakosig        8 fő

Tekintettel arra, hogy Simontornya város 2013. január 1-jei lakosságszáma 4.154 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó elő-írásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.
A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-ában, 208. § - 212. §-aiban, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ában, 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Simontornya, 2013. június 25.


                                                                                                             Bárdos László s.k.
                                                                                                                 HVI vezető
                                                                                                             címzetes főjegyző
 

Neosoft