Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Vak Bottyán Óvoda igazgatói beosztásának betöltésére.

Beküldési határidő:  2013. április 26.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Vak Bottyán Óvoda igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére, mely beosztást a megbízott igazgató kinevezése szerinti óvodapedagógus munkaköre mellett lát el, a jogszabály által meghatározott óraszámmal.
Munkahely és a beosztás megjelölése vezetői beosztás megnevezése:
A pályázat alapján a magasabb vezető a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Vak Bottyán Óvodája munkáltató 7081 Simontornya, Mátyás király utca 7. szám alatti székhelyén óvodapedagógusként és az intézményvezetői megbízás vonatkozásában a Vak Bottyán Óvoda feladat-ellátási helyein (székhelyén, tagintézményeinél és telephelyein) igazgatóként látja el feladatait.
A munkakörbe tartozó, illetőleg a vezető beosztással járó lényeges feladatok:
A pályázó óvodapedagógusként a jogszabály által meghatározott munkájának ellátása mellett igazgatóként:
-    felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért,
-    gyakorolja a munkáltatói jogokat,
-    dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyen, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, nem utal más hatáskörébe,
-    felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
-    jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
-    képviseli az intézményt.
A magasabb vezető beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év határozott időtartamra szól.
A megbízás kezdő napja és megszűnésének időtartama: az igazgatói megbízás 2013. július 1-jétől 2018. augusztus 15.-ig terjedő időszakra szól.
A pályázata elnyerésének feltételei:
-    büntetlen előélet és teljes cselekvőképesség,
-    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezése, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
-    a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
-    az óvoda köznevelési intézményben óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
-    pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-    legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-    a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben határozatlan időre teljes munkaidőre szóló közalkalmazottként történő alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörbe történő határozatlan időre teljes munkaidőbe történő közalkalmazotti kinevezés,
-    a Vak Bottyán Óvoda vezetésére fejlesztésére vonatkozó program (vezetői program).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-    a pályázó szakmai életrajza, a szakmai életút dokumentált bemutatásával (a közalkalmazotti besoroláshoz),
-    az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
-    hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-    a szakirányú főiskolai (óvodapedagógusi) végzettséget és szakképzettséget, illetőleg pedagógus-szakvizsga igazoló okiratának fénymásolata,
-    a büntetlen előéletet és az óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszony létesítését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások (pótlék, szolgálati lakás): A beosztáshoz kapcsolódó juttatások (illetmény, magasabb vezetői pótlék stb.) köre, mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet szerint szabályozottak alapján kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának feltételei, formája, határideje és helye, a pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat a pályáztatói feladatokat ellátó Simontornya Város Jegyzőjéhez nyújtható be írásban, személyesen átadva, vagy postán megküldve a 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. postacímre címezve. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni az „Óvodaigazgatói pályázat” megjelölést.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak (személyügyi központ) honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc nap.
A pályázót a megbízási jogkört gyakorló Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül.
A megbízási jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázati eljárás folyamán, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges támogatást megkapják, a köznevelési intézményt megtekinthessék. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra hozatalra kerül.
A pályázat elbírálásának határideje:
A Képviselő-testület, mint a megbízási jogkör gyakorlója a beérkezett pályázatokat a pályázatok véleményezési határidejének lejárta utáni harmincadik napot követő első képviselő-testületi ülésén bírálja el.
Magasabb vezetői megbízásra – az érintett nyilatkozata alapján – a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerül sor.
A Képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, a pályázati eljárást a pályázat eredménytelenné nyilvánításától számított kilencven napon belül megismételve. A pályázati eredményről valamennyi pályázó írásban rétesül.

Simontornya, 2013. március 26.

                                                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                                                            polgármester

 
Kapcsolattartó adatai
neveBárdos László
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@t-online.hu
Letölthető dokumentumok
pályázati kiírás


Eredményhírdetés:  2013. június 25.


Neosoft