Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére.

Beküldési határidő:  2013. április 26.
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az Önkormányzat által fenntartott Simontornyai Vár – közérdekű muzeális kiállítóhely besorolású – muzeális intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére, mely beosztást a megbízott intézményvezető kinevezése szerinti munkaköre mellett lát el.
Az intézményvezető megbízás a pályázat elnyerését követő öt évig terjedő határozott időre szól.
Az intézményvezetői megbízás előfeltétele, hogy a megbízott intézményvezető a Simontornyai Vár muzeális intézménnyel, mint munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álljon, vagy megbízatásával egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető legyen.
Az intézményvezetői beosztás a pályázat elbírálását követően 2013. július 1. napjától tölthető be. Az intézményvezető – magasabb vezetői megbízatásának ellátása mellett – közalkalmazottként teljes munkaidőben múzeumpedagógus munkakört lát el.
Az intézményvezető, mint a Simontornyai Vár muzeális intézmény – önállóan működő költségvetési szerv – első számú vezetője:
-    az Önkormányzat éves költségvetése keretei között az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint tervezi, irányítja, vezeti, szervezi a intézmény egész tevékenységét,
-    ellátja az intézmény képviseletét, gyakorolja a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói jogokat,
-    kialakítja az intézmény belső szervezeti struktúráját, szabályozza a belső munka- és hatáskör megosztását,
-    tervezi a munkát, ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását, értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket,
-    elkészíti az éves költségvetési javaslatot, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján gazdálkodik,
-    megőrzi, nyilvántartja az intézmény kezelésébe adott önkormányzati, állami vagyont,
-    beszámolót készít az intézmény tevékenységéről, a gazdálkodás eredményéről, a források felhasználásáról, a kezelésbe adott vagyon alakulásáról,
-    kapcsolatot tart a fenntartóval és a szakmai felügyeletet ellátó és egyéb szervekkel,
ellátja a kinevezés szerinti múzeumpedagógusi munkakörhöz kapcsolódó feladatokat.
A pályázata elnyerésének feltételei:
-    büntetlen előélet és teljes cselekvőképesség,
-    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,
-    a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
-    szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, és
-    a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, okiratok, igazolások:
-    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
-    hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-    önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz, a szakmai életút dokumentált bemutatása (a közalkalmazotti besoroláshoz),
-    a szakirányú egyetemi, főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat fénymásolata,
-    a büntetlen előéletet és a közalkalmazotti jogviszony létesítését kizáró foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és a pályázat elbírálásának határideje:
-    A pályázat kiírója a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) internetes oldalán illetőleg a helyben szokások módon (hirdetmény útján) az Önkormányzat honlapján és a helyi lapban teszi közzé, a KSZK internetes honlapján történő közzététel időpontjának megjelölésével.
-    A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás SZKSZ honlapján való elsődleges közléstől számított harminc nap.
-    A pályázót a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a megbízási jogkört gyakorló Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága hallgatja meg.
-    Az intézményvezetőt (magasabb vezetőt) a megbízási jogkört gyakorló Képviselő-testület a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül a pályázati határidő lejártát követő első ülésén – a Bizottság véleményét mérlegelve – bízza meg (döntve adott esetben a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról).
-    A magasabb vezető megbízói jogkört gyakorló Képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az eljárást a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától számított kilencven napon belül megismételve.
-    A pályázati eredményről valamennyi pályázó írásban értesül.
-    A magasabb vezetői megbízásra – az érintett nyilatkozata alapján – a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerül sor.
A magasabb vezetői beosztás betöltéséhez kapcsolódó juttatások (illetmény, magasabb vezetői pótlék) köre, mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi terülten foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet által szabályozott.
A pályázat Simontornya Város Polgármesteréhez címezve nyújtható be írásban személyesen átadva, vagy postán megküldve a 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. postacímre címezve. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni a „Intézményvezetői pályázat” megjelölést. A pályáztató biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos Simontornya Város Polgármestere ad személyesen, vagy távbeszélőn a 74/586-929-es telefonszámon.

Simontornya, 2013. március 26.
                                                                                                                                      Csőszné Kacz Edit
                                                                                                                                           polgármester
 
Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@t-online.hu
Letölthető dokumentumok
pályázati kiírás


Eredményhírdetés:  2013. június 25.


Neosoft