Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Működési engedély adatainak változása

Ügyfélinformációk

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-18.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00

Működési engedély adatainak változása

 

 

A kereskedő a működési engedély megadását követően  haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek az alábbi adatokban bekövetkező változást:

 •  a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
 • a kereskedő cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát;
 • a kereskedő adószámát, statisztikai számjelét;
 • az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a működési területének, útvonalának jegyzékét;
 • az üzlet tulajdonosát;
 • az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
 • az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört;
 • az üzlet elnevezését (cégfeliratát);

    illetve a változást megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek

 • az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait.

Ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, továbbá amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként külön jogszabály szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne, akkor kereskedő a működési engedély megadását követően  haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek

 • a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket,
 • az üzletben, illetve a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,
 • a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,
 • az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,
 • az üzemeltetéshez, illetve a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,
 • a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,
 •  a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,
 • a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,
 • amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;
 • a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jogszabályban előírt tervdokumentumot, dokumentumokat

A mûködési engedély jogosultjának személyében történõ változás esetén a jegyzõ a hatósági, szakhatósági hozzájárulások birtokában – az egyéb feltételek megléte esetén – a régi mûködési engedély bevonásával egyidejûleg a jogosult részére új mûködési engedélyt köteles kiadni.

Amennyiben a kereskedõ az üzlet szakmai jellegét új üzletkör (üzletkörök) felvételével kívánja módosítani, vagy a mozgóbolt mûködési területében történik változás, úgy új mûködési engedélyt kell kérni.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre az ügyintézõnél.

Szükséges iratok jegyzéke:
 • A mûködési engedély kiadásánál felsorolt és a módosult adatokat tartalmazó iratok
Ügyintézők
Horváth-Gulyás Ildikó 586-924
Országos hatályos jogszabályok
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2005. CLXIV. törvény a kereskedelemről
Helyi hatályos jogszabályok
 
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.

 Letölthető formanyomtatvány - Működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése

 Neosoft