Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Lakhatási támogatás

Ügyfélinformációk

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00

 
Ügyintézők
Szabó Ilona74/586-923  

Lakhatási támogatás

 

5.§  (1)   A lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz-és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

 

(2)   A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

(3)   Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy védendő fogyasztónak minősül, az ellátás biztosítása a szolgáltató részére történő folyósítással, előre fizetős mérőóra feltöltéssel történik.

 

(4)   Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek:

a) egyszemélyes háztartásban a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

 

(5)   A lakhatási támogatás havi összege:

a) 4.000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,

b) 3.000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja.

 

(6)  A lakhatási támogatás 6 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező vagy háztartásának nagykorú tagja a kérelem benyújtását megelőző hónapra létfenntartását biztosító jövedelmet nem tudott igazolni, minden egyéb esetben a lakhatási támogatást 1 évre lehet megállapítani.

 

(7)  Tüzelővásárlás céljára megállapított lakhatási támogatás éves vagy féléves összege egy összegben is kiutalható.

 

(8)   A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 

(9)   Nem jogosult lakhatási támogatásra az a kérelmező, aki a vagyonnyilatkozatában nem valós adatot közölt, Ez esetben részére az elutasító döntés jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül a lakhatási támogatást nem lehet megállapítani.

 

(10) A lakhatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) az 1. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,

b) természetben nyújtott lakhatási támogatás esetén azon közüzemi számlát, amihez a támogatás megállapítását kéri.

Helyi hatályos jogszabályok
 • A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelete
Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 21 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Letölthető dokumentumok
  Lakhatási támogatás kérelem
Fizetendő díjak, illetékek
Díj-és illetékmentes!!


Neosoft