Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Rendkívüli települési támogatás

Ügyfélinformációk

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00

Rendkívüli települési támogatás

 

8.§  (1)  A Bizottság az Szt. 45.§ (3) bekezdése szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást (úgynevezett krízissegélyt) köteles nyújtani. Betegség, halál, természeti katasztrófa esetén, a Bizottság soron kívüli eljárásban dönt. A krízissegély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ig terjedhet.

 

       (2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető:

a)  az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul vagy,

b)  az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszaküldésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul,

c)  az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

 

9.§   (1)  A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

a)  családban élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b)  egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

 

(2)   A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapítható, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,


 

10.§(1)   Rendkívüli települési támogatás évente – a temetési költséghez történő hozzájárulás kivételével – két alkalommal adható.

 

(2)   Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összege – a temetési költséghez történő hozzájárulás és a krízissegély kivételével – nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható támogatás összege gyermeket nevelő család esetében nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.

 

(3)   Települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy vagy család tárgyévben – a temetési költséghez történő hozzájárulás kivételével – egy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

 

(4)   Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli települési támogatás hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti.

 

(5)   A rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló.

 

11.§(1)   A temetési költséghez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50%-át.

 

(2)   A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés összegére az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó Betéti társaság által igazolt temetési költség az irányadó.

 

(3)   A temetési költséghez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla eredeti példányát.

 

12.§(1)   Méltányosságból részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 400%-át és:

a)  lakhatását biztosító ingatlanát elemi kár érte,

b)  gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,

c)  az általa lakott lakásban önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes,

d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos rendkívüli települési támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződéssel, egyéb megállapodással vagy más megfelelő okirattal),

e)  családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.

 

(2)   A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a lehet.

 


 

 

Helyi hatályos jogszabályok
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelete 

 

 

Ügyintézők
Szabó Ilona - szociális ügyintéző 586-923,
Helyi hatályos jogszabályok
  • A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 24/2013.(XII.21.) számú rendelete

   

Határidők
Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Letölthető dokumentumok
  Kérelem
Fizetendő díjak, illetékek
Díj-és illetékmentes!!!


Neosoft