Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Ápolási támogatás

Ügyfélinformációk

Az Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Kedd: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Szerda: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.00
 • Péntek: 7.30.-13.00

 

Ápolási támogatás


6.§  (1)   Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú, – Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

 

(2)   E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki:

a)  betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa)   étkezni,

ab)  tisztálkodni,

ac)   öltözködni,

ad)  illemhelyet használni,

ae)   lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b)  olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul

és az a) vagy a b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

 

(3)   Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha tartósan beteg személy ápolását vagy állandó felügyeletét végzi, és:

a)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b) egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

c)  az ápolt jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át

nem haladja meg.

 

(4)   Az ápolás vagy az állandó és tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a szociális központ a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít.

 

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(6)   Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást tovább kell folyósítani.

 

(7)   Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

a)  ápolási díjban részesül,

b)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

c)  az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

d) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultság megállapításához szükséges feltételekkel rendelkezik,

e)  nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat,

f)  4 órát meghaladó keresőtevékenységet folytat,

g)  az ápolt jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át meghaladja.

(8)       Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szűntetni, ha:

a)  az ápolt személy állapota az ápolást vagy az állandó és tartós felügyeletet már nem teszi szükségessé,

b)  az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c)  az ápolt személy meghalt,

d) a (7) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be,

e)  az ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az ápolást végző személy az eljárást akadályozza, vagy nem működik együtt.

 

(9)   Az ápolási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 2. melléklet szerinti igazolását.

 


 
Ügyintézők
Szabó Ilona - szociális ügyintéző 586-923,
Helyi hatályos jogszabályok
 • A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.26.) számú rendelete
Határidők

Az ügyintézési határidő

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
 • a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama
 • a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • a szakhatóság eljárásának időtartama
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama stb.
Letölthető dokumentumok
  Kérelem
Fizetendő díjak, illetékek
 

Díj-és illetékmentes!!!


Neosoft