Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Katasztrófavédelmi tájékoztató a lakosság részére

2012.07.19. 14:33
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket a 28/2011 Országos Tűzvédelmi Szabályzat  előírásai alapján a Növényi hulladék égetés szabályaira és a Rendezvénytartás szabályaira vonatkozóan.
 
 
28/2011. BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

239. A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

606. § (1) Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység.
(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti – égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával
az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
(3) A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tûzterjedés irányában a hasznos vad
elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót
égetni tilos.
(4) Kukoricatarló-égetésnél a (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(5) A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai
(a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelõ tûzvédelmi óvórendszabályok
betartásával – csak a helyszínen égethetõk.
(6) Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Ennek érdekében
a) a tarlót vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani,
és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell
szántással biztosítani,
b) a tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után
szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
c) a tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy
jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani,
d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha
a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
(7) A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
– vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A nem bejelentés szabálysértés !!


306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

Rendezvénytartás
 
234. Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár
593. § (1) A művelődési, a sport-, az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre (vásár, bemutató, kiállítás), valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sport rendezvényekre (színi, zenekari, cirkuszi előadás, táncos összejövetel, diszkó, koncert) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak megküldeni.
(2) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
a) a kiürítés számítást,
b) a tűzterhelés számítást,
c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével,
d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait,
e) a tűz esetén szükséges teendőket, és
f) a tűz jelzésének és oltásának módját.
(3) A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.
594. § Az ipari, a kereskedelmi, vagy mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait – a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével –, számítás alapján kell méretezni. A rendező szervnek a létesítményekre és szabadtérre elrendezési tervet kell készíteni, és azt előzetesen, tájékoztatás céljából az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságnak meg kell küldeni.
235. Szabadtéri rendezvények
595. § (1) Szabadtéri rendezvény területéről a gyors és biztonságos menekülés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani, ezeket – napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén világító vagy utánvilágító – biztonsági jelekkel jelölni kell. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
(2) Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A jelölések legkisebb mérete legalább 1200 Ű 600 mm legyen.
(3) Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen.
(4) Szabadtéri rendezvény területén a várható nézőközönség létszámát figyelembe véve 1000 résztvevőnként 2,5 méter széles menekülési lehetőségeket (közlekedőt, járdát, lépcsőt, rámpát, lehajtót) kell biztosítani. A menekülési lehetőségek egymás közötti távolsága legfeljebb 50 m lehet.
(5) A szabadtéren tartandó rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes tűzoltóságnak megküldeni.
(6) A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:
a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
c) a szervező megnevezését, címét,
d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,
f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok, székek feltüntetésével. Indokolt esetben a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon jelölni kell a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet feladatait,
h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
i) a tűz- és káresemények jelzéseinek és oltásának módját,
j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,
k) a résztvevők elvezetésére szolgáló útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit,
l) a tartalék-energiaellátás módját,
m) a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetését, leírását,
n) a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, kihangosítók ismertetését, használatának leírását.
(7) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat.
596. § (1) A közönség közlekedésére, eltávozására kijelölt útvonalat a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell méretezni.
(2) A helyszín és a tervezett létszám ismeretében a területileg illetékes tűzoltóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője köteles állni.
(3) A legalább 200 fő résztvevővel tervezett rendezvény megkezdése előtt, illetve alatt a tervezett létszámot 50%-kal meghaladó változásról az illetékes tűzoltóság ügyeletét tájékoztatni kell.
(4) A 10 000 fő résztvevőt meghaladó szabadtéri rendezvények szervezőinek irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény főszervezője, a rendezvény biztonsági vezetője és a rendőrség, mentők, katasztrófavédelmi igazgatóság, tűzoltóság intézkedésre jogosult vezetői végeznek irányítói feladatokat, a kommunikációs lehetőségekről – tömegtájékoztatás – gondoskodnia kell.
(5) A szabadtéri rendezvények területén telepített kivetítőkön a rendezvény területének menekülési útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni a rendezvény megkezdése előtt, a rendezvények szünetében és a rendezvények végén.
597. § (1) Az ülőhelyekkel tervezett 200 főnél nagyobb befogadóképességű szabadtéri rendezvény csak rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a kiürítési útvonalakat úgy kell kialakítani hogy az útvonalak hossza ne haladja meg az alábbiak egyikét sem:
a) a széksorok között haladva 15 m,
b) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva 15 m,
c) lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva 30 m,
d) sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva 45 m, illetve
e) bármely tartózkodási pozícióból a legközelebbi kijáratig légvonalban mérve 45 m.
(2) Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,05 m, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,1 m legyen.
(3) A szabadtéri rendezvényen minden 200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági szabályról a rendezvény ideje alatt.
(4) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
(5) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.
(6) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére.
598. § (1) Szabadtéri rendezvényen
a) a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 13 A teljesítményű,
c) a vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
(2) A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

Bán Attila tű. alez.

Kirendeltség vezető

Paks Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


 

Neosoft