Eseménynaptár

«
2023 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

DRV Zrt. tájékoztatója a Derékhegyi falhasználói közösség ügyének rendezésével kapcsolatban

2021.03.31. 11:49
Tisztelt Lakosok!
2020 évben megkezdődtek a Simontornyán található, Derékhegyi felhasználói közösség ügyének rendezése. A felhasználók azonosítása érdekében az Önkormányzat részére történő, a Társaság nyilvántartásában szereplő felhasználók adataiinak átadása csak akkor lehetséges, ha a felhasználók személyes adatainak kezelése biztosított. 
Ennek érdekében a DRV Zrt egyeztetett a GDPR tanácsadójával és a mellékelt tájékoztatót teszi közzé:
 
 
A d a t k e z e l é s i  t á j é k o z t a t ó
 
 
Simontornya Önkormányzata részére történő adat továbbításról ( a Derékhegy vízvezeték-hálózat kiépítése kapcsán a derékhegyi fogyasztási helyek beazonosítása céljából )
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; cégjegyzékszám: 14-10-300050; továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
 
1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő
 
Az Adatkezelő adatai
Neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 7., Postacím:8600 Siófok, Tanácsház út 7.
E-mail: drv.zrt@drv.hu, Telefon: 0684/501-000
Honlap: www.drv.hu
 
Az adatvédelmi tisztviselő adatai
Neve: dr. K. Nagy Judit
Postacím, elérhetőség: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. B épület IV. emelet
Telefon: 06 20 352 8488, E-mail-cím: nagy.judit@drv.hu
 
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- GDPR (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504).
A GDPR értelmében „személyes adat”:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok
3.1 A kezelt személyes adatok
kezelésének célja: Simontornya Önkormányzata részére adatok továbbítása a Derékhegyi vízvezeték-hálózat (magánhálózat) kiépítése kapcsán fogyasztási helyek beazonosítása
az adatkezelés jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk f) pontja – az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése
tárolásának időtartama: szükséges adatok Önkormányzathoz történő továbbításának megtörténtéig
felsorolása illetőleg kategóriái: Felhasználási hely címe, felhasználó neve, levelezési címe
forrása: az érintett
 
A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozik.
 
Tájékoztatjuk, hogy Simontornya városban egyeztetés folyik az önkormányzattal arról, hogy az egyik településrészen az ivóvíz felhasználók milyen státuszban vannak a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában, továbbá mi az érintett vezeték státusza (amelyről ivóvízzel el vannak látva.).
 
Az önkormányzat, mint a víziközművek tulajdonosa, és, mint ellátásért felelős segítséget szeretne nyújtani, de ehhez kéri a DRV Zrt-nél nyilvántartott felhasználók vonatkozásában a fenti adatok átadását.
Az adatkezelő, az adatok átadhatóságának vizsgálata érdekében, érdekmérlegelési tesztet végzett el. A teszt eredménye alapján, az ivóvezeték jellegének megítéléséhez a felhasználókkal történő kapcsolat felvételhez nélkülöhetetlen ez az informció az Önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltatás jogszabályoknak megfelelő igénybevétele az Önkormányzatnak, mint a közmű tuladonosának és, mint ellátásért felelősnek a jogos érdeke. Ezt nem előzi meg az egyén érdeke és személyes adatok védelméhez fűződő jogai. Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltató érdekmérlegelési tesztje alapján tehát a fenti célból, az Önkormányzat jogos érdeke, hogy a táblázatban szereplő adatokat megismerje.
 
3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban
 
Alkalmaz ilyet az Adatkezelő? Nem alkalmaz.
Az alkalmazott logikára vonatkozó információk: nem releváns
Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve: nem releváns
 
3.3 Ha van Címzett
Címzett jelen esetben : Simontornya Város Önkormányzata.
 
3.4 Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő Ügyfélszolgálati és Igazgatási és kommunikációs Osztályán dolgozó munkavállalói ismerhetik meg, feladataik ellátása érdekében. Jelen esetben az érintett Önkormányzat adott üggyel foglalkozó munkatársa is megismeri az érintett adatokat.
Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
 
4. Az Ön jogai
 
4.1 A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
4.2 A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint: Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
4.3 A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
4.4 A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
4.5 A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
4.6 A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.
4.7 A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével vagy amennyiben az érintett ennél egyszerűbb módon kívánja visszavonni hozzájárulását akkor annak megfelelő alkalmazásával visszavonni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.
5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Kérjük, hogy panasz, illetve per kezdeményezése előtt forduljon társaságunkhoz. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410 honlap: www.naih.hu
 
 
 
Csorba Tibor
önkormányzati csoportvezető
  
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59
 
+36 30 901 03 04 | +36 84 501 077
csorba.tibor@drv.hu | www.drv.hu
 
 
 
 

Neosoft