Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Ügyintézés

Szociális támogatások, segélyek

Szociális támogatások, segélyek

A Képviselő-testület A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2009.(III.27.) számú rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokat (kivétel a mozgáskorlátozottak támogatása, első lakáshoz jutók támogatása, Bursa Hungarica, hatósági bizonyítvány , jegyzői igazolás szoc.pol.-hoz).
 
Kérelmek előterjesztése:A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet – amennyiben ezen rendelet másképpen nem rendelkezik – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál, lehet előterjeszteni.

A kérelmező a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához köteles a maga, valamint családja személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, továbbá a vagyoni és jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat becsatolni.

 A jövedelem számításához felhasznált igazolások:

·        havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,

·        társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
·        nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nyugdíj összegét igazoló irat,
·        munkaügyi központ által folyósított ellátás esetén az azt megállapító jogerős határozat,

·        egyéni vállalkozó és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához:

-         adóbevallással már lezárt időszakról APEH által kiadott jövedelemigazolás,

-         valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,

·        gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító átvételi elismervény vagy postai feladóvevény,

·        egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés esetén, a munkavállalói könyv másolata,

·        felsőoktatási intézményben tanuló gyermek esetén az intézmény igazolása a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,

·        iskolalátogatási igazolás,

·        tartós betegséget, illetve fogyatékosságot igazoló dokumentum másolata.

 A jogosultság megállapításakor a havi rendszerességgel mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát kell figyelembe venni.. A szociális ellátásban részesülők a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények, jövedelmi adatok megváltozásáról 15 napon belül kötelesek értesíteni az ellátást megállapító szervet. A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódisága környezet-tanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenőrizhető.

A rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokat amennyiben magasabb rendű jogszabály másképp nem rendelkezik – utólag, minden hónap 5-éig kell

folyósítani.

 

Értelmező rendelkezések:     
 /1/ vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek a)      külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, vagy b)      együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát, meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.       
/2/ család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;        
 
/3/ közeli hozzátartozó:
·                    a házastárs, az élettárs,
·                    a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; ·                    korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek);
·                    a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.      
 
/4/ egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;     
 
 /5/ háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;     
 
 /6/ egyedül álló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;   
 
  
/7./ jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett
a)      a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték, (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
b)      az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
c)      Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. paragrafusa szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. paragrafusának /4/-/5/ bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50 %-át nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.        

 

 /8/  Időszakosan bekövetkezett, vagy tartósan fennálló létfenntartási probléma:

a)      adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás (áram, víz, gáz) újra üzembe helyezésének anyagi terhe, feltéve, ha a hátralék rendezése megtörtént,

b)      krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés.

 /9/ különélő: a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

 

Ápolási díj

Átmeneti segély

Bursa Hungarica

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Időskorúak járadéka

Közgyógyellátás

Köztemetés

Lakásfenntartási támogatás

Mozgáskorlátozottak támogatása

Aktív korúak támogatása

Temetési segély


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Vissza


Neosoft