Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a simontornyai vár intézményvezető munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2023. június 25.Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a simontornyai vár intézményvezető munkakör betöltésére.
Beküldési határidő: 2023. június 25.
 
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján a Simontornyai Vár muzeális intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának munkakör betöltésére.
________________________________________
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól
 
A munkavégzés helye: Simontornyai Vár, 7081 Simontornya, Vár tér 1.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
Ellátja a Simontornyai Vár vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, az intézmény alkalmazottja felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyeket a munkaügyi jogszabályok a hatáskörébe utalnak. Képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
1. a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.
 
 
 
 
- A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
- cselekvőképesség,
- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 
Elvárt kompetenciák:
- Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
- Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
- Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
- a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolás
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
- a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása,
- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el - nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom.
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2023. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző nyújt 74/586-929-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton vagy személyesen a pályázatnak Simontornya Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.). Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtárvezető
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június hónapjában tartandó testületi ülésén, de legkésőbb 2023. június 30. napján kerül sor. A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 26.
 
 
Kapcsolattartó adatai
neveKovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon+3674586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2023. június 26.


Neosoft