Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Tájékoztatás a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Tisztelt Lakosság!

Korábban felhívást tettünk közzé a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesült talajvizes kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról. Azóta a jogszabály változott néhány ponton, de alapvetően szükséges a kúttal rendelkezőknek nyilatkozniuk, vagy fennmaradási engedélyt kérniük.

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény (Vgtv) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört a helyi jegyző gyakorolja. A Vgtv 29.§ (4) bekezdése szerint:
(4) Ha a vízilétesítmény (kút) megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül történt, és a vízügyi hatóság a kút megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
(5) A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.
(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha
a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy
b) a kivitelező személye nem ismert.
(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján
24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
Ahhoz, hogy nyilvántartásunkat elkészíthessük és a lakosság is teljesíthesse a törvényi előírásokat javasoljuk, hogy nyilatkozatot mindenképpen tegyen az, akinek kút van a telkén és létesítése a Vgtv. hatályba lépése előtt történt (1996. 01.01.)
Nyilatkozataikat beadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatalban (7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.), ügyfélfogadási időben (kedd és csütörtök: 8-12, 12.30-16), vagy elektronikus levélben /epapír/ (nem e-mail-ben).
Fennmaradási engedély kérelmet pedig az nyújtson be, akinek telkén a kút engedély nélkül, 1996. 01. 01. és 2018. 01.01. között létesült.
Dokumentáció beadási határidő: 2018. 12. 31.
Fennmaradási engedély kérelmüket beadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatalban (7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.), ügyfélfogadási időben (kedd és csütörtök: 8-12, 12.30-16), vagy elektronikus levélben /epapír/ (nem e-mail-ben).
 
Letölthető dokumentumok:
kút fennmaradási engedély kérelem
tervdokumentáció tartalmi követelményei
nyilatkozat