Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Álláspályázat - a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
Simontornya és térsége szociális alapszolgáltatásokat biztosító társulás pályázatot hirdet a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2029. május 31. napjáig.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Négy hónap próbaidőt köt ki a kiíró.
 
A munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7081 Simontornya, Vár tér 3.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzati társulás által fenntartott intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott magasabb vezetői feladatok szakszerű, törvényes és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatottak felett.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számúmelléklet I/1. pontjában előírt képesítés, illetve felsőfokú szakképzettség.
• Vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja és az 5.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti mester vezetőképzés teljesítése (megléte vagy 2 éven belüli teljesítés vállalása).
• Elvárt szakami tapasztalat időtartama 5 év.
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményvezetői legalább 3 év szakmai tapasztalat
• „B” kategóriájú vezetői engedély.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség, e-mail cím feltüntetése szükséges),
• az intézmény vezetésére vonatkozó program,
• végzettséget igazoló okmányok másolata
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2024. június 1.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15.
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző nyújt, a 74/586-929-es telefonszámon.
 
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.)
• Elektronikus úton Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző részére, a jegyzo@simontornya.hu e-mail címre és másolatban a simontornya@dielnet.hu e-mail címre.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 28.
A pályázat elbírálásnak módja: a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú bizottság általi személyes meghallgatás. A kinevezésről a Társulási Tanács dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.
 
 
Simontornya, 2024. április 15.
 
Torma József
Társulási Tanács elnöke